t

Följ oss på instagram!

Naturligt, lekfullt växande

I en härlig Bullerbymiljö, nära skogen ligger Virvelvinden. Vi är en förskola där barnets intresse, lek och välmående är i centrum. Tillsammans arbetar barn och pedagoger med olika hantverk och viktiga aktiviteter för att utvecklas som individer och verksamhet. 


Förskolan är starten på det livslånga lärandet och ska lägga grunderna till att barnet ska ges möjlighet att utveckla nyfikenhet och lust att lära. 


Pedagogiken på Virvelvinden

Verksamheten på Virvelvinden följer den nationella läroplanen för förskolan, lpfö 18 och Waldorfläroplanen ”En väg till frihet”.


Med utgångspunkt i barnens intresse och deras lek planerar pedagogerna för en utbildning som för barnen innebär att den är rytmisk, förutsägbar, igenkännande, lustfylld, omsorgsfull och utmanande. En bra balans mellan aktivitet och vila, mat lagad från grunden av vår egen kock, små barngrupper för de yngsta, låg personalomsättning, mycket utevistelse i skog och trädgård, allt detta bidrar till att skapa en trygg, lärorik och hälsosam tid för barnen här på förskolan. 


Förskolan är Grön Flagg certifierad vilket innebär att vi systematiskt arbetar med Lärande för hållbar utveckling. Varje år planeras utifrån de globala målen ett temaarbete som spänner över tre av dessa mål. Barnen är delaktiga i planeringen och arbetet syftar till att lära sig om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. 


En stor del av tiden i förskolan tillbringar vi ute. Närheten till naturen ger barnen möjligheter att förstå hur vi människor har nytta av naturen och hur vi påverkar den. 

Vi odlar mycket i vår trädgård som vi sedan äter, här finns rikligt med bärbuskar och fruktträd. Vi odlar vårt eget te och bakar allt vårt bröd själva. 

Att vara ute i skog och mark ger också barnen naturliga utmaningar till att träna och lära känna sin kropp och dess möjligheter. 


Det är genom att pröva och få uppleva olika aktiviteter på riktigt som barnet får tillgång till känslan och viljan (sin inre drivkraft). En stark vilja och förmågan att uppleva känslor är grunden för det fortsatta lärandet i livet. Sinnesintrycken under barndomen etsar sig fast i barnet och blir till källor att senare i livet hämta kraft ur och bygga på. 


Vill du veta mer om hur vi ser på pedagogiken i vår förskola så kan du läsa vidare i vår arbetsplan som närmare beskriver hur vi gör och tänker i arbetet med barnen. Du hittar arbetsplanen under dokument.


Förälder på Virvelvinden

Som förälder ges du möjlighet att ta del av vår verksamhet på olika sätt. För att få en inblick i barnens vardag och liv på förskolan inbjuder vi till föräldramöten, utvecklingssamtal, fester m.m.

På föräldramötena får du förutom information om verksamheten, delta i pedagogiska diskussioner eller värdegrunds diskussioner samt prova på olika hantverk.

Som förälder är du en viktig resurs på förskolan. Tack vare föräldraengagemanget kan vi odla och bruka vår trädgård på ett sätt som bidrar till hållbarhet.


Städningen på förskolan utförs av föräldrar och personal gemensamt. Föräldrastädning sker onsdagar och helg, övriga dagar städar personalen. Detta innebär att varje familj städar ca, 2 veckor per termin. De familjer som också har barn på Björkö friskola städar enbart på förskolan. Om man har barn på Björkös fritidshem så tillkommer den städningen utöver.


Gemensamt sköter vi också om vår utemiljö bl.a. genom att vi har en trädgårdsdag tillsammans per termin. Föräldrarna möjliggör för oss och barnen att odla så mycket genom att de under sommarstängningen sköter om våra trädgårdsland samt rabatter och blommor.

Föräldrarna arrangerar, tillsammans med 4-H gården och klass 4 på Björkö Friskola, det traditionella valborgsfirandet på Björkö kullen. Då får varje familj en liten uppgift ex, att sälja något eller att utföra någon förberedelse inför arrangemanget.


Tillsammans skapar pedagoger och vårdnadshavare en fin kvalité på verksamheten både socialt och miljömässigt.